ලංසු වර්ගය
පිරිනැමීමේ කාණ්ඩය
මිනිස්සු
වෙන් කරවා ගැනීම සඳහා කැඳවුම් කරන්න
ස්ථානය

එල්. ඇම්පට්සොග්ලෝ 32, නියා කල්ලික‍්‍රටියා 630 80, ග්‍රීසිය

අප පසුපස යන්න
විස්තරය

කැෆේ පීසා බාර්

ලබා ගත හැකි දීමනා
ලබා ගත හැකිය
ලබා ගත නොහැක
12:00 දක්වා ලබා ගත හැකිය
12:00 ට පසුව ලබා ගත හැකිය
ΔΤΤΠΠΣΚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
සමාලෝචනය එකතු කරන්න

ඔබත් උනන්දු විය හැකිය